Inspiration

Osynliga jobb i småföretag

By  | 

Arbetsförmedlingen kan bli bättre på att nå småföretag och därmed kan fler jobb skapas. Det visar en rapport från projektet Jobbsökarna, som är ett samarbete mellan Företagarna och Arbetsförmedlingen.

Rapporten med namnet ”En småföretagarvänlig Arbetsförmedling” innehåller också förslag för att förbättra myndighetens arbete gentemot småföretag.

Fann 600 nya jobb

Under sex månader kontaktade arbetsförmedlare olika småföretag. Genom att ställa rätt frågor och skapa goda relationer till företagen fann de närmare 600 jobb. Av de jobben har en tredjedel tillsatts av personer utanför den reguljära arbetsmarknaden.

– Genom Jobbsökarna har vi sett att Arbetsförmedlingen kan hitta osynliga jobb i småföretagen, om man arbetar uppsökande och ställer de rätta frågorna, säger Elisabeth Thand Ringqvist, vd för Företagarna på organisationens hemsida.

Småföretag och arbetssökande behöver hitta varandra

Bakgrunden till rapporten är att det har visat sig att 4 av 5 jobb i Sverige skapas i de minsta företagen, samtidigt som Sverige brottas med en relativt hög arbetslöshet. Genom panelundersökningar och ett antal rapporter har det samtidigt framkommit att småföretagen i liten utsträckning använder Arbetsförmedlingens service och tjänster. En förklaring till det är att Arbetsförmedlingen uppfattas som krånglig med mycket administration.

Ett viktigt förslag i rapporten är att vidareutveckla småföretagskompetensen hos Arbetsförmedlingen och att avsätta resurser till att arbeta gentemot småföretagen. Myndigheten behöver också bli mer tydlig med vad som gäller kring respektive arbetssökande

– Det handlar om två saker. Att arbetsgivare bör få veta  i högre utsträckning om sökande är berättigad till arbetsmarknadspolitiskt stöd eller om det på annat sätt är mer ekonomiskt fördelaktigt att välja en kandidat framför en annan. Samt att småföretagarkompetensen behöver utvecklas mer på myndigheten, säger Lars Ilmoni, arbetsmarknadsexpert på Företagarna, på Företagarnas hemsida.

Hårda politiska krav utesluter företag

I rapporten lyfter Företagarna också fram de politiska hindren för ett utvecklat samarbete med småföretag.

Enligt Elisabeth Thand Ringqvist är det viktigt att göra upp med krav på kollektivavtal eller villkor som är så detaljerade att de i praktiken blir ett krav.
– Ställ krav på löner och försäkringsskydd, men uteslut inte två tredjedelar av alla företag, säger hon på Företagarnas hemsida.

/ Caroline Bexius

Läs rapporten från Företagarna och Arbetsförmedlingen:
http://www.foretagarna.se/Global/Opinion/Anst%C3%A4lla/En%20sm%C3%A5f%C3%B6retagarv%C3%A4nlig%20arbetsf%C3%B6rmedling%20sista%20version.pdf

osynliga jobb